INFO TIL MEDLEMMER

Øvre Tveit gård på Askøy

PÅ denne sida vil du som medlem finne det meste av informasjon frå styret til medlemmene. Andre kan også her finne nyheiter frå laget vårt.

27.06.22
Innmeldingane er nå klare og sende vidare. 15 medlemmer har meld inn 142 dyr. Herav 19 vêrar, 62 sau med lam og 60 gimrer. Det er også meld inn ei avkomsgruppe vêr. Alle medlemmene i laget har fått tilsend alle innmeldingane. Dei vil også bli lagt ut her på heimesida etter kvart.

17.06. 22
Av dei 19 som svarte på sp. ang NSG, svarte 13 at dei var medlem.

02.06.22
Er sendt ut e-post til medlemmene med spørsmål om medlemsskap i NSG.

23.05.22
Sendt e-post til medlemmene ang innmelding til årets utstilling/sjå.

21.05.22
Rapport frå Tjerand Nybø
Lemmimgen er ikkje heilt ferdig, men det er 15 vaksne dalasauer som har lemt og fått 31 levande lam. Lemminga har gått nokså bra, men det har vore litt feilstillinger. Veldig nøgd med lammetalet, fleirtalet har fått 2 lam. Har brukt eigenprodusert ver 1040 Lonadølen 212090676.

18.05.22
Innmelding til utstillinga 25.09
Om ikkje lenge blir det sendt ut ein e-post med orientering om innmeldinga. Fristen for innmelding er 15 juni.

18.05.22
Rapport fra Ingunn Nævdal
Paret 23 sauer i høst,17 stk med Modelldølen og 6 med Alexander. 1 sau ikke drektig. Av de 22 fwkk 4 trillinger, 17 tvillinger og 1 ett lam. Det har vært en del feilstillinger på lammene. Noen ballengs, noen setefødsler, men de fleste kom riktig. Av gimrene fekk 3 tvillinger og 2 fekk ett lam. Alle lammene lå riktig og lammingen gikk fint. Har mange fine lam etter begge værene.
Har nå slept ut alle. Værene her heime og sauene på beite i Ytre Arna.

09.05.22
Rapport fra Øvre Tveit Gård på Askøy
Kjøpte 5 gimrer av Ingunn Nævdal høsten 2021. 4 av disse har fått tvillinger og den 5 te har ikke lemmet enda. 4 saulam og 4 værlam. Prinsen 2017196 1pr er far til lammene. Lemmingen har gått fint, alle har lemmet uten hjelp. Se bilder under "FOTO 2022"

09.05.22
Rapport frå Knut Jarle Norheim
Har brukt veren 00010/202090594 1pr som vi kjøpte av Ingunn Nævdal. Det har vore ein god ver. ingen feilstillingar og 2 lam per søye. Fått i alt 8 saulam etter denne veren. Har ei søye igjen som ikkje har lemmet ennå.

05.05.22
Rapport frå Trine Skistad.
Har brukt Rognebakken (svart 212090612 K:9,5p f. h. S. Rognebakke) og Tveite-veren (212090668 f.h. N. Tveite). Store fine lam, veldig kvikke etter begge verane. Eit firlinglag og 3 trillinglag etter Rognebakken og det samme etter Tveite-veren. Resten fekk tvillingar. Ein svart firling, 3 svarte trillingar og 1 svart tvilling. No er lamma 3dje generasjon med dalaverar, og var jo ein del dala i nokre av sauene frå før. Alle går med lamma sine, men hjelper til med flaske på noen. Av 23 vaksne fekk eg 58 lam, ingen daufødde og ingen daua. Avliva eit spellam pga sykdom. Gjekk utruleg bra i lamminga. Sjå bilde runder sida " Foto 20 22".

18.04.22
Medlemsliste (førebels) for 2022 er lagt ut her under "MEDLEMMER". 28 medlemmer som er ny rekord. Noen få har ikkje betalt kontingent så langt, derfor førebels.

11.04.2022
Send bilder frå lamminga til heimesida. Mob: 47298260
06.04.2022

Svanhild og Espen Rode Voss har dalavêren Sagenson 2019219 til sals. Den er 3 år og fekk 1.pr som rispit på Voss i 2020 med 8,5p i ullkvalitet og 9p for kropp. Interesserte tar kontakt med Rode på mob: 95206623

31.03.2022
SEMIN
Myrkstabben  202090547 til John Ulvund blir ein av to seminvêrar som Landslaget innstiller. Då er det opp til NSG å godkjenne den, noe som er normalt. Må vel også gjennom ulike blod- og sædprøver. Vêr nr 00027/2020900595 til Ingunn Nævdal blir ein av to reservar. Godt jobba av Stig Bjørkheim som har fått dette i stand.

23.03.2022
DOMARKURS
Laget vårt treng fleire godkjende domarar. Blir sannsynlig kurs i samband med døminga til hausten. Er du interessert gje beskjed til Jon mob 47298260, e-post jomoeret@gmail.com
A
v 23 godkjende domarar på landsplan er 0 kvinner. Oppfordrer derfpr våre kvinnelege medlemmer til å bli domarar.

23.03.2022
VAKSEN VÊR TIL SALS
Vêr nr 00027/202090595 fødd 2020 hjå Ingunn Nævdal 1pr Voss 2021 (10p for ull og 9p for kropp. Far: 80039/2018163 1pr (seminvêr). Mor 1pr f.h.I Nævdal.
Hvis interesse kontakt Ingunn Nævdal mob 46469130.

17.03.2022
VAKSEN VÊR TIL SALS.
MODELLDØLEN 2015015 har fått 1.pr fleire gonger, og vart i 2019 kåra til beste hanndyr under sjået på
Voss. Den har ei rekke 1.pr søner og døtre. Sjå bilde frå 2019. Eigar Ingunn Nævdal.
Hvis intereese kontakt henne på mob: 46469130

17.03.2022
ÅRSMØTE LANDSLAGET FOR REINRASA NORSK SAU. VALG
Leiar (ny): Torbjørn Nordmark Rogaland
Styremedlemmer: 
Eileen Aasheim (ny) Leiar vårt lag.
Olav Tiller (ny) Trøndelag
Ola Gløtvold Innlandet
Gudmund Tønnessen Agder
Vara: Stig Bjørkheim frå vårt lag og Odd Birkeland.

14.02.2022
DØMMING AV GIMRER UTEN LAM. (Kl.4)
Gimrer blei før dømde ut frå eit heilskapssyn av kropp utan å gje poeng. Dette har framleis vore praksis, men i tillegg skal ullkvaliteten nå vurderas.
For lenge sidan var det å få 1.pr på  ei gimre særs sjeldan, kanskje at 5 % fekk det. Nå er det blitt slik at på landsplan får 95% (hjå oss ca 80%) denne graden  utan at ein kan sikkert peike på at kvaliteten er blitt betre. Dette er uheldig på mange plan, og difor sende vårt lag inn endringsforslag til årsmøte i Landslaget. Me foreslo at for å få 1.pr måtte ei gimre ha ein kropp som blei vurdert tilsvarende 10p og ullkvalitet tilsvarende 9,5 p. Ut frå dette hadde me rekna med at omlag 1 av 6 då ville få 1.pr. Dette synes årsmøte var altfor strengt og satte grensen til tilsvaende 9 p både for kropp og ullkvalitetfor for å få 1.pr. Med desse grensene meiner me at %-en med 1.pr framleis vil bli høg sjølv om det blei sagt at ein skulle tilpasse dømminga den som vert gjort på dei offentlege kåringane. 9 poeng under offentleg dømming er strengare enn 9 poeng etter vår praksis. For 2.pr er kravene for ull og kropp 8 p, og for 3.pr 7poeng.

13.02.2022
Vårt medlem, Nils Tveite blei utnemnt til æresmedlem i Landslaget for reeinrasa norsk sau på årsmøte for Landslaget på Hamar 12.03. Me gratulerer. Sjå bilde under "Foto 2022.

07.03.2022
Domarar på utstillinga sundag 25.09 vert dei same som i 2021 nemleg Odd Birkeland, Kjell Einar Bø og Ivar Hildal.

04.03.2022
Årsmøte i Landslaget for reinrasa norsk sau haldes laurdag 12.03 på Hamar. Våre utsendingar er Ivar Hildal og Nils Tveite. I tillegg møter Stig Bjørkheim frå vårt lag som styremedlem. Vårt styre har sendt inn fleire forslag til endringar. Me kjem tilbake til desse etter årsmøte.

27.02.2022
SEMINKANDIDAT NY
Myrkstabben 202090574 er foreslått frå vårt lag til semin for 2022. Den er fødd hjå Kjetil Skjervheim og seld som lam til John Ulvund. Som lam blei den kåra med 10 poeng både på ull og kropp. Som rispit i 2021 fekk den igjen 10p både på ull og kropp og vart kåra til beste ullvêr og vêr med best daøapreg.

21.02.2022
Dalasemin 2021/22
Fjordkar 201909057  59 doser, Nævdal 201808039  35 doser, Rapp 201601842  31 doser, Bergfast 201808023  20 doser, Haugdølen 201808035 19 doser,

12.02.2022
Har du som medlem ynskje om å kjøpe eller selge ein vêr eller vêrlam så ta kontakt med Jon , tlf 47298260, e-post jomoeret@gmail.com, så skal eg legge ut ynskje her.

03.02.2022
Jon Møretrø blir ansvarleg i styret for innmeldinger til sjået i 2022.
Andreas Vorland blir ansvarleg i styret for å koordinere dømminga av hodyr i 2022.

03.02.2022
Utstillinga i år ser ut til å bli sundag 25 september i ridehallen ved Voss videregåande skule (Jorbruksskulen)

15.01.2022
På årsmøte i laget 25.10.2021 blei det vedteke å endra satsane for kontingent. Me har fått signaler om at kontingenten me betalar vidare til Landslaget blir auka i 2022. Difor fant årsmøte at det var rimeleg å endra på den også hjå oss. Satsane for 2022 blir difor slik:

Dei som ikkje har sau er kontingenten uendra og fortsatt 300 kr.

Dei som har sau får ein kontingent på 500 kr. Dette beløpet inkluderer innmeldingavgift til årets utstilling.

Nokre av medlemmane betalte for mykje i kontingent i 2021. Dette beløpet blir sjølvsagt trukke frå i 2022.

Det blir sendt ut faktura ang kontingent til medlemmene. Merk at kontonummeret er endra. Det nye finner du her.

35204503166

 

20.01.2022
Jon tar gjerne i mot bilder til heimesida. Fint om du gjev nokre oppålysningar i tilknyttning til bildene. Send til 47298260 eller jomoeret@gmail.com

03.01.2022
I og med at laget har fått ny kasserar, Tjerand Nybø, har leget også fått nytt kontnummer.

35204503166

08.12.2021
Frå 01.01.2022 får laget 3 nye medlemmer som alle starter opp eller nyleg har startet opp  med dalasau. Styret ønsker dei velkomen.Desse 3 er:
Jonathan Jordalen frå Vik i Sogn
Øvre Tveit Gård v/ Stig - Andre Solheim frå Askøy
Stig Henning Rasmussen frå Askøy

02.12. 2021
Laget vårt har fått nytt styre som blei valt på årsmøte 25.10.2021
Leiar: Eileen Aasheim mob: 92319677 e-post: eilaa@online.no
Kasserar: Tjerand Nybø mob: 92652965  e-post: katiogtjerand@gmail.com
Sekrerter: Andreas Vorland  mob: 93091155  e-post: andreas-vorland@hotmail.com
Styremedlem: Ivar Hildal  mob: 97581015  e-post: ivar.hildal@ullensvang.kommune.no
Styremedlem: Jon Møretrø mob: 47298260  e-post: jomoeret@gmail.com

02.12. 2021
Vårt medlem Stig Petter Bjørkheim er rykket opp frå vara til styremedlem i Landslaget for reinrasa norsk sau. Flott at me får ein innafor som kan fremja våre saker.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 08:48

Kor mykje kosta en dalasau?

...
05.01 | 17:09

Hei,
noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

...
05.01 | 12:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal
Jostein Oldervik 7580 Selbu
Jan Overvik 7580 Selbu
Heidi Guldseth Tronset 7580 Selbu

...
26.11 | 23:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊

...
Du liker denne siden